definicja badań terenowych

Pojęcie badania terenowego jest jednym z najważniejszych pojęć każdego rodzaju nauki, ponieważ jest to moment, w którym teoria jest poddawana testowi w celu ustalenia, czy elementy, które ją charakteryzują, są poprawne, czy nie. Badania terenowe różnią się oczywiście w zależności od rodzaju nauki, do której się odnosimy, ponieważ badanie terenowe nauk ścisłych nie będzie tym samym, co badanie terenowe nauk społecznych. Jednak wszystkie nauki mają własną metodę przeprowadzania tych badań i sprawdzania, czy to, co zostało ustalone w teorii, jest poprawne, czy nie.

Nauka zaczyna się od ustalenia różnych typów hipotez, a następnie teorii, które mogą, ale nie muszą, zostać poprawione lub zatwierdzone. Kiedy wiedza jest jeszcze na etapie hipotezy, dla specjalistów tej nauki istotne jest przeprowadzenie różnych badań terenowych, które prowadzą do konkretów, do rzeczywistości możliwej do zaobserwowania przez tę naukę i które wprowadzają w życie idee ustanowione prewencyjnie w teoria.

Powszechne jest myślenie o studiach terenowych z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, ponieważ nieustannie czerpią one z przyrody. Zatem badanie terenowe różnych dziedzin biologii odbywa się w określonym, mniej lub bardziej ograniczonym środowisku naturalnym. Jednak idea badań terenowych istnieje również w naukach społecznych i tam nauki sięgają do rzeczywistości społecznej, aby udowodnić lub obalić różne typy idei.

Badania terenowe są bardzo ważne dla każdej nauki, ponieważ to one umożliwiają postęp w tworzeniu nowej wiedzy lub te, które wymagają rewizji pewnych pomysłów lub koncepcji. W wielu przypadkach badania terenowe muszą być wykonywane wielokrotnie, jeśli wyniki nie są przekonujące lub ostateczne.