Kategoria: generał

Definicja uczciwości

Definicja uczciwości

Szczerość Jest to wartość lub cecha istoty ludzkiej, która ma ścisły związek z zasadami prawdy i sprawiedliwości oraz z uczciwością moralną. Uczciwa osoba to taka, która zawsze stara się stawiać prawdę na pierwszym miejscu w swoich myślach, wyrażeniach i działaniach. Zatem cecha ta nie tylko dotyczy relacji jednostki z innymi lub innymi lub ze światem, ale można również powiedzieć, że podmiot jest wobec siebie szczery, gdy ma znaczny stopień samoświadomości i jest konsekwentny. z tym, co myśli. Przeciw
Definicja temperatury

Definicja temperatury

Temperatura jest tą fizyczną właściwością lub wielkością, która pozwala nam poznać temperaturę, to znaczy daje nam pełne wyobrażenie o tym, jak zimne lub gorące jest ciało osoby, przedmiotu lub określonego regionu.. Jeśli więc zmierzymy temperaturę gorącego obiektu, będzie on miał wyższą temperaturę. Temperatura jest ściśle
Definicja tożsamości

Definicja tożsamości

jest zdefiniowany jako tożsamość do szereg cech, cech, informacji, które wyróżniają lub podkreślają coś lub kogoś, czy to między innymi osobę, społeczeństwo, organizację, a także przyczyniają się do potwierdzenia, że ​​jest to, co się mówi.Zestaw cech, które wyróżniają coś lub kogośStosując tę ​​koncepcję do ludzi, powiemy, że czyjaś tożsamość implikuje wszystkie te cechy, które czynią ich tym, kim są.Budowa tożsamości osobistejChodzi o konst
Definicja schematu blokowego

Definicja schematu blokowego

ZA schemat blokowy, nazywane również Schemat blokowy, jest wizualne przedstawienie linii działań obejmujących określony proces. Oznacza to, że schemat blokowy składa się z graficznie przedstawiają sytuacje, zdarzenia, ruchy i wszelkiego rodzaju relacje na podstawie symboli.Zasadniczo schemat blokowy znacznie ułatwia analizę pewnego procesu, na przykład identyfikację danych wejściowych dostawców, wyników klientów i krytycznych punktów procesu.Zazwyczaj sche
Definicja czasowników regularnych i nieregularnych

Definicja czasowników regularnych i nieregularnych

Czasownik to słowo używane do wyrażenia pewnego rodzaju reakcji, która wpływa na jeden lub więcej podmiotów. Różne języki mają strukturę werbalną odnoszącą się do wydarzeń z teraźniejszości, przeszłości lub przyszłości. Każdy język ma swoje osobliwości pod względem form czasowników.Czasowniki mają formę pr
Definicja umiejętności

Definicja umiejętności

Zdolność to wrodzone uzdolnienia, talent, umiejętności lub zdolności, które dana osoba musi wykonywać i oczywiście z powodzeniem określoną czynność, pracę lub zawód.Niemal wszyscy ludzie, nawet ci, którzy obserwują między innymi problemy motoryczne lub niepełnosprawność intelektualną, wyróżniają się jakimś typem zdolności.O ile i w związku z tym
Definicja współoceny

Definicja współoceny

Plik Współocena Sklada sie z ocena osiągnięć ucznia poprzez obserwację i określenie własnych kolegów. Wspomniany typ ewaluacji okazuje się naprawdę nowatorski, ponieważ proponuje, aby sami uczniowie, jako ci, których jest misja uczenia się, stawili się na chwilę w miejscu nauczyciela i ocenili wiedzę zdobytą przez kolegę z klasy, musieli się również uczyć w odpowiednim czasie. Ta informacja zwro
Definicja cech

Definicja cech

Co to jest funkcja? Jest to cecha lub osobliwość, która identyfikuje kogoś lub coś. Zwykle termin ten jest używany w liczbie mnogiej, ponieważ istnieje kilka elementów, które służą do opisania różnych rzeczywistości. Warto zwrócić uwagę, że te kwestie, które wyróżniają i różnicują, mogą być związane z osobowością, charakterem, wyglądem fizycznym osoby lub aspektem symbolicznym. Dokładnie, pochodzi on
Definicja rozwoju

Definicja rozwoju

Słowo rozwój ma różne znaczenia. Przede wszystkim można go rozumieć jako proces ewolucji, zmiany i wzrostu w odniesieniu do przedmiotu, osoby lub określonej sytuacji. Z drugiej strony termin rozwój można zastosować do sytuacji, które wpływają na zbiór aspektów, na przykład rozwój ludzki narodu. Pomimo r&
Definicja równania

Definicja równania

W matematyce równość między dwoma wyrażeniami algebraicznymi nazywana jest równaniem, które będzie nazywane członami równania. W równaniach pojawią się powiązane operacjami matematycznymi, liczbami i literami (niewiadome).Większość problemów matematycznych ma swoje warunki wyrażone w postaci jednego lub więcej równań. Tymczasem, gdy
Definicja CEO

Definicja CEO

CEO (Chief Executive Officer, jak mówi po angielsku) lub Executive Director, Managing Director, Executive President lub Chief Executive Officer, jak go tradycyjnie nazywano, dopóki globalizacja nie przyniosła niezliczonych reform społecznych, politycznych, ekonomicznych i terminowych. osoba, która kieruje najwyższym organem zarządzającym i kierownictwem administracyjnym w spółce, organie, stowarzyszeniu lub instytucji.Dyrekt
Definicja prędkości

Definicja prędkości

Plik prędkość to wielkość fizyczna która pokazuje i wyraża zmienność położenia obiektu i jako funkcję czasu, co byłoby tym samym, co powiedzenie, że jest to odległość przebyta przez obiekt w jednostce czasu. Ale Oprócz czasu, aby określić prędkość ruchu obiektu, konieczne będzie również uwzględnienie kierunku i kierunku wspomnianego ruchu..Dlatego jednostki defin
Definicja edukacji

Definicja edukacji

Edukacja nazywa się procesem, w jaki wpływa na człowieka, stymulując go do rozwoju zdolności poznawcze i fizyczne aby w pełni zintegrować się ze społeczeństwem, które ją otacza. Dlatego należy dokonać rozróżnienia między pojęciami Edukacja (pobudzanie jednej osoby do drugiej) i uczenie się, co jest właściwie subiektywną możliwością włączenia nowej wiedzy do jej późniejszego zastosowania. Edukacja o nazwie „formal
Definicja rachunku historycznego

Definicja rachunku historycznego

Historia historyczna to dzieło fikcyjne, które ma prawdziwy składnik historyczny, którym może być określony okres, prawdziwe postacie lub prawdziwy konflikt historyczny. W ten sposób ten tryb opowieści ma dwa przeplatające się elementy: fikcyjny i historyczny.Można powiedzieć, że autor opowiadania lub powieści historycznej odtwarza przeszłość, rekonstruuje ją poprzez fabułę wymyśloną przez swoją wyobraźnię.Jedną z osobliwości tej
Definicja sztuk wizualnych

Definicja sztuk wizualnych

Sztuki wizualne to formy, przejawy sztuki, które koncentrują się głównie na tworzeniu dzieł o charakterze wizualnym, takich jak malarstwo, fotografia, druk i kino.. Oznacza to, że sztuki wizualne są artystycznymi formami wyrazu, które są doceniane i cieszące się wybitnie zmysłem wzroku, dzięki naszym oczom możemy zostać poruszeni między innymi przez ten lub inny obraz, rysunek lub taki film.MalowanieMalow
Definicja infrastruktury

Definicja infrastruktury

Infrastruktura to zbiór elementów lub usług, które są uważane za niezbędne do funkcjonowania organizacji lub do skutecznego prowadzenia działalności..Marksizm: jest podstawą materialną, na której opiera się społeczeństwo, oraz grają siły i stosunki produkcjiZ drugiej strony, Infrastruktura jest materialną podstawą społeczeństwa i tym, która będzie determinować jego strukturę społeczną, rozwój i przemianę społeczną, w tym na tych poziomach siły wytwórcze i stosunki produkcji, które w nim istnieją..Trzeba więc powiedzieć, że
Definicja samouka

Definicja samouka

Osoba samoukiem to osoba, która sam uczy się i zdobywa nową wiedzę własnymi środkamiOznacza to, że nie szuka instrukcji, naucza za pomocą formalnych środków, takich jak szkoła, nauczyciele, ale raczej, jak powiedzieliśmy, uczy się nowej wiedzy, czytając książki na różne tematy.Jest uczniem i
Definicja odpowiedzialności

Definicja odpowiedzialności

Odpowiedzialność to cnota, którą można zaobserwować u siebie lub u innych. Ludzie tak mówią Osoba jest odpowiedzialna, gdy świadoma swoich działań wie, że są one bezpośrednią lub pośrednią przyczyną zdarzenia, za które można jej przypisać, a nawet będzie musiała za nie odpowiadać, jeśli to konieczne..To właśnie w pierwszy
Definicja figur geometrycznych

Definicja figur geometrycznych

Figura geometryczna to zbiór, którego składowe okazują się być punktami (jednym z fundamentalnych bytów geometrii), natomiast Geometria to dyscyplina, która zajmie się szczegółowym badaniem jej głównych cech: kształtu, rozciągłości, właściwości i ich względne położenie.Figura geometrycz
Definicja zasobów literackich

Definicja zasobów literackich

Zasoby literackie to zbiór technik, figur retorycznych i podejść stylistycznych, które wykorzystuje pisarz do tworzenia dzieła literackiego. Pamiętaj, że każdy pisarz stara się komunikować, a jednocześnie robić to w piękny i kreatywny sposób.Zasoby literackie to różne sposoby łączenia słów i tworzenia własnego stylu narracjiŚrodki literackie są używane we wszystkich gatunkach literackich, chociaż w poezji są one najczęściej używane, ponieważ język poetycki nie ma aspiracji po prostu do opisu rzeczywistości, ale do samego piękna.Lista figur retorycznych jes
Definicja biografii

Definicja biografii

Biografia to historia osoby opowiedziana w mniej lub bardziej zwięzłym i spójnym tekście od urodzenia do śmierci, podająca szczegóły dotyczące faktów, osiągnięć, porażek i innych ważnych aspektów, które chcą się wyróżnić na tle danej osoby. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza „pisać życie”. Przeważnie istnieją dwa
Definicja strategii

Definicja strategii

Strategia to zbiór działań, które będą realizowane w danym kontekście w celu osiągnięcia zamierzonego celu.Tak długo, jak mówiłem, strategia można je zastosować i konieczne w różnych dziedzinach, takich jak wojsko i biznes, żeby wymienić tylko kilka z najbardziej powszechnych i typowych dla nas.Na polu czysto
Definicja znaku drogowego

Definicja znaku drogowego

Sygnały drogowe to te plakaty, które roją się w dużych ilościach między innymi ulicami, trasami i drogami i mają na celu m.in. uporządkowanie ruchu kołowego, ruchu pieszych, motocyklistów i rowerzystów.. Zasadniczo zawierają one ważne informacje i działają jako nasz przewodnik po ulicach lub trasach, wskazując, jak powinniśmy się zachowywać, począwszy od roli, jaką pełnimy, aby prawidłowo, bezpiecznie się po nich poruszać i unikać wszelkiego rodzaju wypadków drogowych, które mogą nas kosztować życie. lub jakąkolwiek inną istot
Definicja szkicu

Definicja szkicu

Szkic jest odwzorowaniem miejsca w taki sposób, że za pomocą serii kresek rysuje się określoną przestrzeń. Ogólnie rzecz biorąc, tego typu rysunki mają na celu przedstawienie przybliżonego obrazu czegoś, na przykład domu lub przestrzeni miejskiej. Należy zaznaczyć, że szkic jest uproszczoną wersją płaszczyzny, więc nie chodzi o narysowanie wszystkich szczegółów przestrzeni, ale o przybliżenie obrazu.W języku hiszpańskim
Definicja filozofii

Definicja filozofii

Filozofia to nauka zajmująca się odpowiadaniem na wielkie pytania, które ukazują człowiekowi, jak być źródłem wszechświata lub człowieka, sensem życiamiędzy innymi w celu osiągnąć mądrość a to wszystko zostanie osiągnięte poprzez wdrożenie spójnej i racjonalnej analizy, na którą będzie składać się podejście i odpowiedź na każde pytanie, jakie nam się pojawi, np. czym jest człowiek, jaki jes
Definicja celu

Definicja celu

Cel to cel lub cel do osiągnięcia, dla którego dostępne są określone środki.. Ogólnie rzecz biorąc, osiągnięcie określonego osiągnięcia oznacza przezwyciężenie przeszkód i trudności, które mogą zrujnować projekt lub przynajmniej opóźnić jego ukończenie. Ponadto spełnienie lub niespełnienie celów może prowadzić do uczucia euforii lub frustracji, co wpłynie na zdrowie psychiczne na lepsze lub gorsze tych, których one dotyczą.Normalny rozwój życia
Definicja inteligencji

Definicja inteligencji

Inteligencja to umiejętność wyboru spośród kilku możliwości najbardziej skutecznej opcji rozwiązania problemu. W tym sensie można ją odróżnić od mądrości, ponieważ ta ostatnia jest jedynie akumulacją wiedzy, podczas gdy inteligencja zakłada jak najlepsze wykorzystanie wcześniejszej wiedzy. Jednak, jak okre
Definicja systemu

Definicja systemu

System to zestaw funkcji, które działają w harmonii lub w tym samym celu, i które mogą być idealne lub rzeczywiste. System ze swej natury ma zasady lub normy, które regulują jego działanie i jako taki można go zrozumieć, nauczyć się i nauczać. Dlatego mówiąc o systemach, możemy odnieść się do pytań tak różnych, jak działanie statku kosmicznego czy logika języka. Każdy system jest m
Definicja osoby

Definicja osoby

Termin osoba jest znany jako racjonalna istota, która jest świadoma siebie i ma swoją własną unikalną tożsamość, to znaczy osoba jest tym samym, co określenie człowieka, który przedstawia określone aspekty fizyczne i psychiczne, które ostatecznie im nadadzą ta wyjątkowa i niepowtarzalna postać, o której wspomniałem. Towarzyskość,
Definicja potrzeby

Definicja potrzeby

Koniecznością będą nazywane odczucia braku, typowe dla ludzi, które są ściśle związane z pragnieniem ich zaspokojenia.. Na przykład pragnienie, zimno, głód, osiągnięcie, uczucie, moc, osobiste spełnienie to jedne z najczęstszych potrzeb, których ludzie z pewnością doświadczymy nawet raz w życiu, ponieważ są one w naszej ludzkiej naturze.Istnieje pięć rodzaj
Co to jest dochodzenie

Co to jest dochodzenie

Dochodzenie jest równoznaczne z analizowaniem, dowiadywaniem się lub docieraniem. Prowadzimy śledztwo, bo czegoś nie wiemy i musimy znaleźć jakieś rozwiązanie w tej sprawie. Pojęcie śledztwa ma zastosowanie w różnych dziedzinach, zwłaszcza naukowej, policyjnej czy historycznej. Działalność badawcza jest typową ludzką czynnością, którą wszyscy ludzie na pewnym etapie życia podejmują z zamiarem zdobywamy nową wiedzę, aby rozwiązywać konflikty lub komplikacje, które mogą się przed nami pojawić lub odpowiadać na pytania naukowe, które wymagają niepodważalnej odpowiedzi, kt&#
Definicja prawdopodobieństwa

Definicja prawdopodobieństwa

Plik prawdopodobieństwo jest możliwość, która istnieje pośród kilku możliwości, że wystąpi zdarzenie lub stan. Zatem prawdopodobieństwo mierzy częstotliwość, z jaką uzyskuje się wynik podczas przeprowadzania eksperymentu, na którym znane są wszystkie możliwe wyniki dzięki warunkom stabilności, które kontekst zakłada z góry.Naukowe badanie praw
Definicja rysunku

Definicja rysunku

Rysowanie jest sztuką wizualną polegającą na przedstawianiu czegoś w dwuwymiarowym lub trójwymiarowym medium za pomocą różnych narzędzi i / lub metod. Konwencjonalne rysowanie odbywa się ołówkiem, długopisem, grafitem lub kredką, ale istnieje wiele technik i możliwości związanych z rysowaniem. Gdybyś miał zd
Definicja nawyku

Definicja nawyku

Nawyk to każde zachowanie, które jest powtarzane w czasie w systematyczny sposób. Powinno być jasne, że nawyk nie jest zwykłym wytrwałym zachowaniem, ale musi charakteryzować się pewną regularnością, która jest mylona z życiem jednostki, która go przejawia. W konsekwencji sposób życia kapłanów nazywany jest często nawykiem.Wszyscy ludzie
Definicja natury

Definicja natury

Zgodnie z przeznaczeniem słowo natura odnosi się do różnych zagadnień ...W ujęciu ogólnym i w jakim byłoby jego najbardziej rozpowszechnionym zastosowaniu, Termin natura oznacza zbiór wszystkiego, co składa się na wszechświat iw którego tworzeniu i syntezie nie było żadnego rodzaju ingerencji natury ludzkiej ani żadnej innej, to znaczy zostało dane i wytworzone w sposób całkowicie naturalny, bez żądań lub interwencji, został opracowany, a zatem jest przedstawiany i zachowywanya raczej te rzeczy, byty, które pomimo niekiedy złośliwej ręki człowieka i jego zamiaró
Definicja utopii

Definicja utopii

Co to jest utopia?.- Utopia to ludzka projekcja idealnego świata, to znaczy koncepcja idealnego świata stworzona przez tę lub inną osobę i która będzie wyraźnie zależeć od jej motywacji, między innymi doświadczeń, do których ją doprowadzą. zbuduj w swoim umyśle ten idealny świat.Teraz należy zau
Definicja tekstury

Definicja tekstury

Termin tekstura odnosi się do wrażenia, jakie pocieranie pewnym materiałem wywołuje w dotyku i w którym zmysł dotyku jest jego głównym dekoderem, ponieważ jest to pojazd lub odpowiedzialny za wytwarzanie wrażenia, jakie dana tekstura wywołuje. .: między innymi miękkość, twardość, szorstkość.Chociaż dotyk jes
Definicja równowagi

Definicja równowagi

To się nazywa równowaga do stanu, w którym ciało się znajduje, gdy działające na nie siły kompensują się i znoszą. Gdy ciało jest w równowadze statycznej, jeśli jest utrzymywane w ten sposób, bez jakiejkolwiek modyfikacji, nie będzie podlegało przyspieszeniu translacyjnemu ani obrotowemu, natomiast jeśli będzie się poruszać nieznacznie, mogą się wydarzyć trzy rzeczy: obiekt wraca do swojej pierwotnej pozycji ( równowaga stabilna), obiekt odchyla się jeszcze bardziej od swojej pierwotnej pozycji (równowaga niestabilna) lub pozostaje w nowej pozycji (równowaga ob
Definicja przemocy w szkole

Definicja przemocy w szkole

Przemoc w szkole definiuje się jako takie czyny, które mają bezpośredni szkodliwy zamiar wobec członka społeczności szkolnej, uczniów, nauczycieli, dyrektorów, rodziców lub podwładnego personelu i które są również wymyślone przez członka, który do niej należy i które mogą mieć miejsce w placówka edukacyjna, która jest najczęściej przypadkiem lub w innych fizycznych przestrzeniach związanych ze szkołą, takich jak otoczenie samej szkoły lub takie, w których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.Chociaż najczęściej po
Definicja konstrukcji

Definicja konstrukcji

Termin Budowa oznacza proces, który obejmuje montaż czegokolwiek, od rzeczy uważanych za bardziej podstawowe, takich jak dom, budynki, po coś bardziej okazałego, jak w przypadku drapacza chmur, drogi, a nawet mostu..Powinniśmy więc wskazać na ten, sztuka lub technika wytwarzania budynków i infrastrukturyjako najbardziej rozpowszechnione znaczenie tego słowa są jednak inne ...Zacznij
Definicja podziękowania

Definicja podziękowania

Słowo Dziękuję Ci czy on jest termin najczęściej używany w naszym języku do wyrażenia komuś wdzięczności za coś. Wyrażenie wdzięczności i wdzięczności w języku hiszpańskimInnymi słowy, jest to najbardziej rozpowszechniona formuła w hiszpańskojęzycznym świecie uzewnętrznić wdzięczność. Tak więc, gdy ktoś nam coś d
Definicja percepcji

Definicja percepcji

Percepcja to akt odbierania, interpretowania i rozumienia poprzez psychikę sygnałów sensorycznych pochodzących z pięciu organicznych zmysłów. Dlatego percepcja, choć odwołuje się do kwestii ciała i fizyczności, jest bezpośrednio związana z systemem psychicznym każdego człowieka, co powoduje, że u innej osoby rezultat jest zupełnie inny. Jest to ró
Definicja moralności

Definicja moralności

Moralność to zbiór przekonań i norm, które kierują i kierują zachowaniem ludzi, indywidualnie lub w grupach.grupa w danym społeczeństwie jest czymś w rodzaju parametr, który muszą wiedzieć, kiedy coś jest nie tak lub dobrze. Etymologicznie słowo to wywodzi się z łacińskiego moris, którego tłumaczenie będzie brzmiało nawyk, to i chociaż większość ludzi używa zamiennie terminów moralność i etyka i nie jest to błędne, moralność jest bardziej kojarzona z konkretnym i praktycznym działaniem, na przykład mogą istnieć poprawne lub niepoprawne obyczaje lub zwyczaje, takie jak da
Definicja paradygmatu

Definicja paradygmatu

Paradygmat to model lub wzorzec utrzymywany w dyscyplinie naukowej lub epistemologicznej lub, na inną skalę, w innych kontekstach społecznych. Słowo „paradygmat” pochodzi z języka greckiego i oznacza „model” lub „przykład”. Koncepcja paradygmatu pochodzi z końca lat sześćdziesiątych i odnosi się do pewnego modelu myślenia lub interpretacji bytów, odpowiadającego określonej dyscyplinie i kontekstowi społeczno-historycznemu. W każdym razie pojęcie to
Definicja kodu

Definicja kodu

Istnieje wiele rodzajów kodów i zależy to od kontekstu, w jakim ten termin jest zawarty. Zasadniczo kod jest systemem znaków i / lub symboli, które wymagają przeszkolenia lub nauki przez użytkownika, aby można było z niego prawidłowo korzystać. W komunikacja i teoria informacji, kod jest integralnym elementem systemu komunikacyjnego, który kształtuje lub szyfruje wiadomość przeznaczone do nadawania. Zazwyczaj
Definicja analizy

Definicja analizy

Analizować jest wybitnie intelektualne działanie charakterystyczne dla istot ludzkich, które implikuje wykonanie analizy określonej sprawy lub interesującej nas kwestii.W międzyczasie analiza będzie obejmować Rozpoznanie elementów składających się na całość polega więc na tym, że każdy z nich wyróżnia się i szczególnie obserwuje, aby w ten sposób móc skutecznie wniknąć w ich właściwości i podstawowe zasady, a tym samym dowiedzieć się więcej o ich naturze, funkcji, m.in. , problemy. Krótk
Definicja procedur

Definicja procedur

Termin procedury odpowiada liczbie mnogiej słowa procedura, podczas gdy procedura to sposób postępowania lub metoda stosowana w celu wykonania określonych rzeczy, zadań lub wykonania określonych czynności.Zasadniczo procedura składa się z szeregu dobrze zdefiniowanych kroków, które umożliwią i ułatwią wykonanie pracy w możliwie najbardziej poprawny i skuteczny sposób. Bo to właśni
Definicja liczb naturalnych

Definicja liczb naturalnych

Nazywa się as Liczba naturalna do tego liczba pozwalająca zliczać elementy zestawu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... to liczby naturalne.Należy zauważyć, że był to pierwszy zestaw liczb, których ludzie używali do liczenia przedmiotów.Ten typ liczby jest nieograniczony, to znaczy, gdy liczba zostanie dodana jeden do jednego, ustąpi miejsce innej liczbie.Dwa wielki
Definicja dynamiki

Definicja dynamiki

Dynamika jest gałęzią fizyki, która bada i opisuje ewolucję w czasie dowolnego układu fizycznego, w szczególności koncentruje swoje zainteresowania na czynnikach, które mogą powodować zmiany w układzie fizycznym, obiekcie badań iw tym celu będzie je kwantyfikować i proponować równania ruchu i ewolucji w stosunku do wspomnianego systemu.Systemy mecha
Definicja indeksu

Definicja indeksu

Przez indeks rozumie się system używany głównie, ale nie wyłącznie, w książkach w celu uporządkowania i uporządkowania materiałów, które będą w nim zawarte. Indeks jest utajnioną i mniej lub bardziej przystępną prezentacją, która ma na celu umożliwienie czytelnikowi wyszukania najbardziej przydatnych działów, a także ustalenia liniowego porządku niezbędnego do przeprowadzenia lektury. Indeks jest tradycyj
Definicja klasyfikacji

Definicja klasyfikacji

Klasyfikacja to uporządkowanie lub uporządkowanie według klas.Zasadniczo klasyfikacja będzie oznaczać wyszukiwanie w całości tych wszystkich rzeczy, które utrzymują lub dzielą pewien rodzaj relacji, aby je pogrupować. Generalnie głównym celem klasyfikacji jest znalezienie najlepszego możliwego porządku, czyli jak najczystszego, tak aby w momencie poszukiwania jakiegoś sklasyfikowanego elementu łatwiej było go znaleźć: czyli przede wszystkim , koniec całej klasyfikacji.Teraz można to zrob
Definicja koła chromatycznego

Definicja koła chromatycznego

Termin „koło chromatyczne” jest używany w odniesieniu do geometrycznej i płaskiej reprezentacji kolorów. Krąg chromatyczny to nic innego jak symbolizacja skali kolorów tworzących wszechświat, które ludzie mogą obserwować za pomocą wizji. Te kolory są ułożone naprzemiennie i progresywnie między różnymi odcieniami tego samego koloru, które zbliżają jeden lub drugi inny kolor do siebie. Istnieje wiele r
Definicja schematu

Definicja schematu

Diagram jest graficzną lub symboliczną reprezentacją szeregu pomysłów lub koncepcji połączonych ze sobą w różnych dziedzinach nauki. Wizualne przedstawienie często abstrakcyjnych lub niematerialnych pojęć, które są związane z formą symbolicznej figury, nazywa się schematem. Schemat jest u
Definicja odbioru

Definicja odbioru

Pokwitowanie to pisemny dokument dostarczany w celu zarejestrowania i poświadczenia, że ​​ktoś zapłacił to, co był winien lub musiał zapłacić. Pisemny dokument, który jest dostarczany w celu zagwarantowania otrzymania lub dostarczenia płatności lub poświadczenia, że ​​coś zostało otrzymane Nazywa się to również jako stałość płac.Z drugiej strony ten pisemny
Definicja rozumowania

Definicja rozumowania

Rozumowanie to zbiór czynności umysłowych, które polegają na łączeniu idei zgodnie z określonymi regułami i które wspierają lub uzasadniają pomysł. Innymi prostszymi słowami, rozumowanie jest ludzką zdolnością, która pozwala rozwiązywać problemy po wyciągnięciu wniosków, które na to pozwalają.. Rodzaje rozumowan
Definicja szkolenia

Definicja szkolenia

Krótki proces edukacyjny, w którym zdobywa się wiedzę i umiejętności techniczne, aby osiągnąć zamierzone celeOgólnie rzecz biorąc, szkolenie odnosi się do usposobienia i zdolności, które ktoś będzie obserwował, aby osiągnąć określony cel.Szkolenie jest zasadniczo traktowane jako krótkotrwały proces edukacyjny, w którym wykorzystuje się zaplanowaną, systematyczną i zorganizowaną procedurę, dzięki której, na przykład, personel administracyjny firmy lub organizacji zdobędzie wiedzę i umiejętności techniczne niezbędne do zwiększenia jego skuteczności. celów wy
Definicja wschodu słońca

Definicja wschodu słońca

Słowo świt to termin, którego najczęściej używamy do wskazania moment wschodu słońca nad horyzontem, czyli wschód słońca, to pojawienie się światła dziennego, to wydarzenie pojawienia się naturalnej świetlistości daje ludziom do zrozumienia, że ​​już świtało i że zaczął się dzień.Wschód i początek dnia
Co to jest trójkąt skalenny

Co to jest trójkąt skalenny

Plik trójkąt jest typ wielokąta którego cechą różnicową jest to, że jest składa się z trzech stron. Powstaje trójkąt łączenie trzech linii, które będą stronami tego figura geometrycznaTymczasem wspomniane strony znajdują się w punktach, które są nazywane wierzchołki.Wspomniane części
Definicja litosfery

Definicja litosfery

Litosfera jest najbardziej zewnętrzna warstwa naszej planety Ziemi i składa się ze skorupy i części płaszcza, jest solidna i sztywna oraz najbardziej powierzchowna, jaka istnieje.Tak więc, ponieważ jest to najbardziej zewnętrzna część, możemy stykać się dokładnie z jej zewnętrzną stroną, ponieważ na przykład tworzy kontynenty i wyspy.Teraz ta warstwa wyda
Definicja liczb wymiernych

Definicja liczb wymiernych

Badanie liczb jest częścią istoty matematyki. Pojęcie liczby jest jednocześnie szerokie i złożone. Najczęstsze są tzw. Liczby naturalne (0, 1, 2, 3, 4 ...), za pomocą których można liczyć i dodawać, ale wiele innych operacji nie jest wykonalnych (zbiór tych liczb jest wyrażony za pomocą duże N).Z drugiej strony
Definicja ruchu

Definicja ruchu

Plik ruch, dla mechaników jest to plik zjawisko fizyczne polegające na zmianie pozycji ciała czyli zanurzone w zestawie lub układzie i to właśnie ta modyfikacja pozycji w stosunku do reszty ciał służy jako odniesienie do zauważenia tej zmiany i to dzięki temu, że każdy ruch ciała pozostawia trajektoria.Ruch jest zaw
Definicja palety kolorów

Definicja palety kolorów

Pojęcie palety kolorów to takie, które służy do oznaczenia zestawu kolorów i odcieni istniejących lub wybranych do dekoracji, malowania, barwienia przedmiotu lub powierzchni. Paleta kolorów może być kompletna, czyli wszystkimi znanymi kolorami, ale może to być również dobór kolorów na podstawie podobieństwa tonów itp. W świecie
Definicja doświadczenia

Definicja doświadczenia

Termin Doświadczenie jest określany jako ta forma wiedzy lub zdolności, która może pochodzić z obserwacji, doświadczenia jakiegoś wydarzenia lub czegokolwiek innego, co przydarzy się nam w życiu i co jest prawdopodobne, że zostawi na nas ślad ze względu na jego znaczenie lub ze względu na jego znaczenie. Również
Definicja Select

Definicja Select

Słowo wybrać jest szeroko stosowany w naszym języku do uwzględnienia to działanie, z którego wybierają, wybierają ostrożnie albo rzeczy, albo osobniki spośród kilku opcji, odpowiadających temu samemu gatunkowi lub kategorii, ponieważ uważa się, że to właśnie one najlepiej spełniają poszukiwane warunki.Działanie polegają
Definicja wytrwałości

Definicja wytrwałości

Jest znany jako wytrwałość w tej wartości, którą niektórzy ludzie mają w swoich działaniach i która oznacza wytrwałość, stanowczość i wytrwałość w osiągnięciu czegośAlbo proponowany cel, taki jak ukończenie wybranego przez ciebie stopnia studiów, założenie rodziny lub podjęcie pracy, którą chcesz zdobyć, niezależnie od tego, czy może to przynieść korzyści ekonomiczne i zawodowe, czy też nie. To jest do powiedzenia, wytrw
Definicja planimetrii

Definicja planimetrii

Plik planimetria czy to Gałąź topografii który zajmuje się reprezentacja powierzchni ziemi na płaszczyźnie. W związku z tym koncentruje swoje badania na zestawie metod i procedur, które będą dążyły do ​​uzyskania skali odwzorowania wszystkich tych interesujących szczegółów danego terenu na płaskiej powierzchni, z wyjątkiem jego rzeźby i odwzorowania poziomego.Następnie planimetria
Definicja pojemności

Definicja pojemności

Zdolność nazywana jest zbiorem zasobów i umiejętności, które dana osoba musi wykonać, aby wykonać określone zadanie. W tym sensie pojęcie to jest powiązane z pojęciem edukacji, która jest procesem włączania nowych narzędzi do funkcjonowania w świecie. Termin pojemność może również odnosić się do pozytywnych możliwości dowolnego elementu.Ogólnie rzecz bio
Definicja rolnictwa

Definicja rolnictwa

Jest oznaczony terminem rolniczy Do tego działalność człowieka ukierunkowana zarówno na uprawę roli, jak i na hodowlę zwierząt, czyli ściśle związana z rolnictwem i hodowlą. Należy podkreślić, że oba rodzaje działalności należą do tak zwanej podstawowej działalności gospodarki. Należy do podstawowe
Definicja techniki

Definicja techniki

Jest oznaczony słowem technika do tego Procedura, która zwykle składa się z szeregu reguł lub protokołów i której ostateczną misją jest osiągnięcie określonego rezultatu w zadaniu lub działaniu, które można powiązać z różnymi dziedzinami, takimi jak: nauka, sztuka, technologia, jakiś sport, pośród innych.Procedura składaj
Co to jest myślenie

Co to jest myślenie

Słowo myśleć Jest to termin ściśle związany z aktywnością intelektualną, ponieważ zwykle używamy go w naszym języku do wyrażania różnych zagadnień.Do tworzenia i relacji różnych idei, które przechodzą przez nasze umysły nazywamy to myśleniem. Musimy pomyśleć, jak się tam dostaniemy.Również słowo myś
Definicja jądra Ziemi

Definicja jądra Ziemi

Jądro ziemi to nazwa nadana centralna i najbardziej wewnętrzna sfera planety Ziemi. Wśród jego podstawowych składników znajdujemy nikiel i żelazo, w większej proporcji iw mniejszej ilości z tlenem i siarką.Jego promień wynosi około 3500 kilometrów, czyli wielkość większą niż planeta Mars a jej ciśnienie wewnętrzne jest miliony razy ważniejsze niż ciśnienie na powierzchni ziemi. Jego temperatura je
Definicja wiosny

Definicja wiosny

Termin wiosna jest określany jako jedna z czterech pór roku, które upływa między zimą a latem, chociaż pewne różnice w almanachu są przedstawiane jako półkula; na półkuli północnej zaczyna się 21 marca i kończy 21 czerwca, a na półkuli południowej zaczyna się 21 września i kończy 21 grudnia.Wśród jego g
Definicja utrzymania

Definicja utrzymania

Zestaw działań, które mają na celu utrzymanie pozycji lub przywrócenie jej do prawidłowego stanuW ogólnym ujęciu konserwacja to zespół czynności mających na celu utrzymanie przedmiotu lub przywrócenie go do stanu, w którym może on pełnić wymaganą funkcję lub takich, które wykonywał do momentu uszkodzenia, jeżeli uszkodzenie, które wymagało odpowiedniej konserwacji i naprawy.Działania konser
Definicja prezentacji

Definicja prezentacji

Poprzez prezentację odnosi się do procesu, poprzez który treść danego tematu zostanie zaprezentowana publiczności lub w innym wybranym miejscu, takim, jakie jest lub reprezentuje najlepszy kontekst do jego przedstawienia.. Zasadniczo celem prezentacji jest przedstawienie idei i poinformowanie ludzi na dany temat i że z jakiegoś powodu x będzie on przez nich szeroko ceniony i przyjęty, ponieważ może być bardzo pomocny w rozwoju twoich zadań lub na przykład aktywność.Chociaż, jak już
Co to jest dekantacja

Co to jest dekantacja

Dekantacja to proces polegający na oddzieleniu gęstej substancji stałej lub cieczy od innego płynu, który charakteryzuje się mniejszą gęstością, a następnie, ze względu na tę charakterystykę, zajmie górną część tworzącej się mieszaniny. Jest szeroko stosowany do oddzielania niejednorodnych mieszanin składających się z substancji stałej i ciekłej lub z dwóch gęstych substancji ciekłych.Chociaż terminy te są częs
Definicja ewaluacji

Definicja ewaluacji

To się nazywa ocena do dynamicznego procesu, poprzez który niewyraźnie firma, organizacja lub instytucja akademicka może znać swoje wyniki, zwłaszcza swoje osiągnięcia i słabości, a tym samym przeorientować propozycje lub skupić się na tych pozytywnych wynikach, aby uczynić je jeszcze bardziej dochodowymi.Z historyczne
Definicja osobowości prawnej

Definicja osobowości prawnej

Prawo to sposób uporządkowania stosunków międzyludzkich w społeczeństwie. Aby istniała harmonia i szacunek dla reguł wśród jednostek, które są częścią społeczności, konieczne jest wypracowanie reguł, które organizują współistnienie. Ustawa rozwija różne regulacje, kodeksy i obszary zastosowania (kodeks cywilny, kodeks karny, prawo administracyjne, prawo handlowe ...). Jednym z klu
Definicja planu

Definicja planu

Plan to przede wszystkim konsekwencja pomysłu, ogólnie iw celu osiągnięcia optymalnej organizacji, Przyjmie formę pisemnego dokumentu, w którym wspomniany pomysł zostanie odzwierciedlony wraz z celami, strategiami, taktyką, wytycznymi i politykami, których należy przestrzegać w czasie i przestrzeni, a także instrumentami, mechanizmami i działaniami, które zostaną wykorzystane do osiągnąć zamierzone cele i jaka była motywacja planu. Zasób zap
Definicja liczb rzeczywistych

Definicja liczb rzeczywistych

Liczby rzeczywiste to wszystkie te, które można przedstawić na osi liczbowej.Dlatego liczby takie jak -5, - 6/2, 0, 1, 2 lub 3,5 są uważane za rzeczywiste, ponieważ mogą być odzwierciedlone w kolejnej reprezentacji liczbowej w wyimaginowanym linia. Wielka litera R to symbol reprezentujący zbiór liczb rzeczywistych.Przykład
Definicja statystyki

Definicja statystyki

Określona jest nazwą statystyki tej nauce, która w swoich podstawach wykazuje silną obecność i działanie matematyki, a która zajmuje się głównie gromadzeniem, analizą i interpretacją danych, które mają na celu wyjaśnienie warunków występujących w tych zjawiskach o charakterze losowym.. Jedną z naji
Definicja poprzednika

Definicja poprzednika

Termin poprzednik jest zwykle używany w odniesieniu do tych Okoliczności, które miały miejsce przed i w oczekiwaniu na inne osoby i które zwykle można wykorzystać do oceny późniejszych sytuacji lub wydarzeń lub do porównania wydarzeń przeszłych z obecnymi i przyszłymi.Termin ten jest również często używany, gdy na przykład istnieje seria plików oczekujące problemy W danym kontekście, na przykład w firmie, i kiedy nadejdzie czas na spotkanie, na którym te kwestie zostaną omówione, tradycyjnie określa się je jako tło.Dotyczy to bardziej o
Definicja nadzoru

Definicja nadzoru

Plik nadzór implikuje działanie polegające na inspekcji, kontroli pracy lub rodzaju działalności i jest zawsze wykonywane przez starszego specjalistę, który jest w pełni przeszkolony w tym celu. Ta ostatnia okazuje się być warunkiem sine quanom, ponieważ ten, kto ma misję nadzorowania czegoś, musi być na wyższym poziomie niż ci, którzy wykonują czynność lub pracę wymagającą nadzoru. Otrzymałem zlecenie
Definicja wartości moralnych

Definicja wartości moralnych

Wartości, które ulepszają i doskonalą człowiekaWartości moralne to wszystkie te kwestie, które prowadzą człowieka do obrony i wzrastania w jego godności jako osoby, ponieważ wartość moralna nieuchronnie doprowadzi człowieka do dobra moralnego, które, jak wiemy, jest tym, co je udoskonala, uzupełnia i ulepsza..Wartości mor
Definicja materiałów

Definicja materiałów

Kiedy termin materiał jest używany w liczbie mnogiej, czyli materiały, ogólnie odnosi się do zestawu elementów niezbędnych do wykonania określonych czynności lub zadań. Pojęcie materiałów można zastosować w różnych sytuacjach i przestrzeniach, ale zawsze będzie się obracać wokół kilku elementów, które są ważne i przydatne do wykonania określonej czynności, a także będą przedmiotami, które muszą być używane razem.Charakterystycznym przypadk
Definicja nadużycia

Definicja nadużycia

Nadużycie to odmiana jakiejś krzywdy to może być tak dużo fizyczne i psychiczne i to, ogólnie rzecz biorąc, ma miejsce i ma swoje uzasadnienie dzięki sile, jaką osoba, która powoduje lub materializuje nadużycie, ma nad osobą, do której dochodzi, albo przez materialną wyższość, która go chroni i daje mu tę siłę nad innymi, albo przez systematyczne zagrożenie, że stanie się mu coś złego, jeśli nie zgodzi się na to obelżywe działanie. W wielu przypadkach naduż
Definicja wrażenia

Definicja wrażenia

Wrażenie, jakie coś wywołuje w naszych zmysłach Zgodnie z przeznaczeniem, słowo uczucie będą miały różne znaczenia.Po pierwsze, doznanie nazywa się wrażeniem, które coś wywołuje poprzez zmysły, to znaczy jest natychmiastową reakcją, jaką narządy zmysłów dają na odbiór bodźca. Przez narządy zmysł&
Definicja wytwarzania

Definicja wytwarzania

Produkt przemysłowy powstały w wyniku przetworzenia surowców, które go tworzą Wytwarzanie jest produktem przemysłowym, to znaczy jest przetwarzaniem surowców w produkt w pełni gotowy, który jest już nadający się do sprzedaży na rynku, to znaczy jest notowany na odpowiednim rynku. Za dystr
Definicja Waifu

Definicja Waifu

Anime i manga to rodzaj japońskich komiksów, które mają światowych zwolenników. Styl rysowania obu płci jest bardzo precyzyjny i niepowtarzalny, a postacie mają silną osobowość. W świecie anime i mangi waifu to postać kobieca. Słowo waifu jest odpowiednikiem słowa żona, ponieważ jest modyfikacją słowa żona w języku angielskim. Fani anime i mang
Definicja ucznia

Definicja ucznia

Słowo student to termin, który pozwala nazwać osoba prowadząca studia na poziomie średnim lub wyższym w instytucji akademickiejchoć oczywiście należy zaznaczyć, że używamy tego słowa również z dużą powtarzalnością jako synonim studenta i dla każdego przypadku jest stosowany do wszystkich osób, które prowadzą określone badania, niezależnie od poziomu studiów, na których się uczą.Osoba, która studi
Definicja postawy

Definicja postawy

Postawa jest dobrowolnym nastawieniem osoby do istnienia w ogóle lub do konkretnego aspektu tego. Istoty ludzkie doświadczają w swoim życiu różnych emocji, które nie są motywowane ich wolnym wyborem; Z drugiej strony, postawa ta obejmuje te zjawiska psychiczne, w stosunku do których człowiek korzysta z wolności i które pomagają mu stawić czoła różnym wyzwaniom, które są mu stawiane w taki czy inny sposób. Te skłonnoś
Definicja regulaminu szkolnego

Definicja regulaminu szkolnego

Wszystkie szkoły potrzebują szeregu zasad, aby zapewnić odpowiedni porządek w procesie nauczania. Normy te zawarte są w przepisach szkolnych.Podstawową ideą każdego przepisu szkolnego jest ustalenie, co jest dozwolone, a przede wszystkim, co jest zabronione w odniesieniu do zachowania nauczycieli i uczniów.Podstawy
Definicja etyki zawodowej

Definicja etyki zawodowej

Etyka zawodowa implikuje szereg zasad i reguł, których działalność zawodowa musi przestrzegać wykonując swoją pracę, a następnie z tego samego, co filary i podstawy działania, zamierza regulować wszelkie działania i czynności, które są podejmowane w ramach takiej działalności. zawód.Wart
Definicja uprawy

Definicja uprawy

Uprawa to praktyka siewu nasion w ziemi i wykonywania niezbędnych zadań w celu uzyskania z nich owoców. Rolnictwo to starożytna sztuka, której celem jest uprawa ziemi za pomocą różnych zabiegów i alternatyw w celu uzyskania warzyw i owoców, które można wykorzystać do celów żywieniowych, leczniczych i estetycznych.Działaln
Definicja cyniczna

Definicja cyniczna

Termin cyniczny jest często używany w odniesieniu do próby cynizmu, który wykonuje dana osoba, lub stopnia tego, jaki dana osoba przedstawia jako istotną cechę swojej osoby. Kiedy mówi się, że to czy tamto jest cynikiem, to dlatego, że ma wyraźną tendencję do niewiary w dobro i szczerość innych ludzi, to znaczy postawa typu cynicznego jest ściśle związana z sarkazmem, ironią i szyderstwem..Tymczasem dla c
Definicja zrównoważonego rozwoju

Definicja zrównoważonego rozwoju

Termin zrównoważenie odnosi się do równowagi między gatunkiem a zasobami środowiska, do którego należy. Zasadniczo, zrównoważony rozwój, to, co proponuje, to zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, ale bez poświęcania przyszłych możliwości przyszłych pokoleń, aby zaspokoić własne potrzeby, czyli coś w rodzaju poszukiwania właściwej równowagi między tymi dwoma kwestiami..Oznacza to, że pro
Definicja kina

Definicja kina

Jest nazwany kino lub kinematografia do technologii, która szybko i sukcesywnie odtwarza klatki, tworząc tzw. „iluzję ruchu”, czyli wizualną percepcję, że widzimy ruchome obrazy. Budynek lub pomieszczenie, w którym wyświetlane są filmy, nazywane jest również kinem. Termin ten ma ten sam grecki rdzeń, co inne słowa, takie jak kinetyka, kinezjologia i inne, które się z nią wiążą ruch. W 1995 roku kino o
Definicja książki

Definicja książki

Książka to praca (którą można napisać odręcznie, wydrukować lub pomalować) ułożona na oprawionych kartkach papieru i zabezpieczona okładką. Ogólnie rzecz biorąc, aby można było uznać ją za książkę, musi ona mieć co najmniej 50 stron i może być rozpowszechniana w kilku tomach lub tomach. Jest nazwany książka d
Definicja wielokulturowości

Definicja wielokulturowości

Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w zglobalizowanym świecie w permanentnej transformacji. Globalizacja ma aspekty ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Jedną z konsekwencji globalizacji planety jest wielokulturowość, którą można określić jako współistnienie różnych tradycji kulturowych na tym samym terytorium. Krótki op
Definicja wewnętrznego

Definicja wewnętrznego

Wewnętrzne jest to, co jest do czegoś niezbędne. Przeciwieństwem tego, co wewnętrzne, jest to, co zewnętrzne, to znaczy elementy, które nie są dla czegoś istotne i autentyczne. Ciepło jest nieodłącznym elementem słońca i to samo dotyczy bieli w stosunku do śniegu lub pożądania w odniesieniu do miłości.Idea wewnętrzna je
Definicja Vanguard

Definicja Vanguard

Nazwa awangarda znana jest jako zbiór przejawów artystycznych, które rozwinęły się w pierwszych dekadach XX wieku i charakteryzują się naciskiem na innowacyjność i zderzeniem z kanonizowanymi normami estetycznymi.. Aby zrozumieć to zjawisko, wystarczy przeanalizować termin, który nadaje mu nazwę; awangarda to linia, która po raz pierwszy styka się z wrogiem, czyli jest najbardziej zaawansowana. Tak więc j